Kytka - historie a současnost zobrazení rostliny ve fotografii / Flower - History and Present in Photography
.
ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zaměřuje na různé fotografické přístupy ke květině, jež mnohdy
vycházejí z jejího významu a chápání v různých kulturách. Tato pojetí se nadále rozvíjejí v
dalších kapitolách, které rozebírají květinu jako estetický prvek, symbol, nebo na ni nahlíží
z botanického hlediska. Důraz je kladen především na současné umělce a jejich díla nejen
u nás, ale i v Evropě, Americe a Asii.
.
.
ABSTRACT

This diploma thesis is focused on various photographic approaches to flower. The
approaches often come out of the meaning of flower and its understanding in different
cultures. These conceptions are further developed in subsequent chapters that deal with
flower as an esthetical element, a symbol, or look upon it from a botanical point of view.
The emphasis lies primarily on contemporary artists and their works not only in the Czech
Republic, but also in Europe, Americas and Asia.
.
.
zpět / back

© 2016 Petra Hajdůchová